1. Propietat i finalitat d'aquest lloc web

Aquest lloc web i el seu domini d'Internet (www.clubpiolet.ad) són propietat de la societat RÀDIO I TELEVISIÓ D'ANDORRA, S.A. (en el successiu, "RTVA"), amb domicili social a Baixada del Molí 24, AD500 Andorra la Vella (Principat d'Andorra), amb número de telèfon de contacte 816208 i adreça de correu electrònic de contacte piolet@clubpiolet.ad

La finalitat d'aquest lloc web és la gestió telemàtica del programa infantil de RTVA “El Club Piolet”. En aquest lloc web s'hi pot trobar tota la informació sobre el referit programa com ara, entre d'altres, informació sobre els seus capítols i els seus personatges, així com sobre les activitats organitzades pel “Club Piolet”. Tanmateix, aquest lloc web disposa d'unes eines que, entre d'altres, i bàsicament per raó de l'organització de concursos, permeten que els seus usuaris hi pengin continguts, i que interactuin entre ells. Per l'organització de concursos, normalment s'estableixen bases específiques.

Com a usuaris d'aquest lloc web únicament s'admeten menors d'edat que ja disposin de la condició de socis del “Club Piolet” i d'usuaris d'aquest lloc web, per al qual cal omplir i lliurar a l'adreça del domicili social de RTVA uns formularis en paper que, a més recollir certes dades de caràcter personal dels menors d'edat que vulguin ser socis del club i usuaris d'aquest lloc web, recolleixen certes dades de caràcter personal i la signatura dels seus pares, tutors o representants legals. En els referits formularis s'hi estableix la política de privadesa que aplica a les dades de caràcter personal recollides, d'acord amb el que preveu la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals.

2. Acceptació dels termes i condicions d'ús d'aquest lloc web

L'accés a aquest lloc web comporta la plena acceptació per part dels seus usuaris dels termes i condicions d'ús establerts en aquest avís legal, així com en la política de privadesa i en les advertències específiques per a pares, tutors o representants legals que apareixen en el lloc web. Tanmateix, els usuaris s'obliguen a fer un ús diligent d'aquest lloc web, amb subjecció a la legislació vigent, la bona fe i els bons costums, i sense contravenir la moral i l'ordre públic.

Donat que els usuaris d'aquest lloc web són menors d'edat, RTVA insta als seus pares, tutors o representants legals a que es llegeixin els seus termes i condicions d'ús abans d'atorgar-los el permís per fer-ne ús.

3. Reserva de la facultat de modificació dels termes i condicions d'ús d'aquest lloc web

RTVA es reserva la facultat d'efectuar, sense previ avís, en qualsevol moment i amb efectes immediats, les modificacions i les actualitzacions periòdiques que consideri oportunes d'aquest avís legal així com de la política de privadesa o de les advertències específiques per a pares, tutors o representants legals que apareixen en aquest lloc web. Per tant, RTVA recomana als usuaris d'aquest lloc web, així com als seus pares, tutors o representants legals, que periòdicament en revisin els seus termes i condicions d'ús.

4. Drets i posicions jurídiques sobre els continguts que integren aquest lloc web

Definició del terme “continguts”:

El terme “continguts” fa referència a tots els continguts que conformen aquest lloc web, entenent-se com a tals, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, el codi font, el disseny i l'estructura de navegació del lloc web, així com els signes distintius, les obres i produccions audiovisuals, les fotografies i els textos que es mostren en el lloc web.

Drets i posicions jurídiques sobre continguts incorporats per RTVA:

Els continguts d'aquest lloc web incorporats per RTVA són objecte de drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial i/o posicions jurídiques d'anàleg contingut econòmic de titularitat de RTVA o de tercers que li han atorgat les pertinents llicències o autoritzacions. Per tant, l'accés a aquest lloc web no atorga als usuaris cap titularitat ni dret d'ús sobre els referits continguts (mitjançant, entre d'altres, la seva reproducció, distribució, comunicació pública, posada a disposició del públic o transformació), excepte que RTVA o els tercers titulars dels drets i/o posicions jurídiques de què es tracti els ho autoritzin expressament bé indicant-ho en aquest lloc web o mitjançant llicències o autoritzacions escrites a l'efecte.

Per tant, RTVA es reserva la facultat de fer ús de marques d'aigua, dispositius tecnològics o altres mitjans de seguretat que permetin el rastreig o el seguiment en línia dels usos no autoritzats de tals continguts. I, en tot cas, RTVA es reserva la facultat d'interposar les accions legals que corresponguin contra els usuaris que infringeixin els indicats drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial i/o posicions jurídiques d'anàleg contingut econòmic.

Drets i posicions jurídiques sobre continguts incorporats pels usuaris:

Requisits dels continguts:

Un dels serveis oferts per aquest lloc web, normalment mitjançant l'organització de concursos regits per les seves pròpies bases, permetrà que els usuaris hi pengin continguts com ara, entre d'altres, vídeos, fotografies o textos. En tals casos, els usuaris hauran de disposar, de manera originària o derivativa, mitjançant les pertinents llicències o autoritzacions, dels drets de propietat intel·lectual, drets de propietat industrial i/o posicions jurídiques d'anàleg contingut econòmic sobre els continguts de què es tracti. Tanmateix, els continguts que pengin els usuaris hauran de complir amb els següents requisits:

(i) Respectar els drets a l'honor, a la intimitat personal i a la pròpia imatge de les persones que hi apareguin o a les quals es faci referència en els mateixos, sense poder, entre d'altres, difamar o calumniar a cap persona, associació o altres grups o col.lectius. En tot cas, quan un usuari pengi una imatge en la qual hi apareguin altres persones, caldrà que indiqui el seu nom i cognoms, i que compti amb la seva autorització. Quan dites imatges siguin d'altres menors d'edat, caldrà que compti amb l'autorització dels pares, tutors o representants legals de dits menors d'edat.

(ii) No incloure imatges ni fer referències violentes ni incitar a la violència de cap altra manera.

(iii) No incloure imatges ni fer referències de caràcter xenòfob o racista.

(iv) No incloure imatges ni fer referències de caràcter pornogràfic o sexual.

(v) No incloure imatges ni fer referències que de qualsevol altra manera puguin ser perjudicials per als menors d'edat (com ara, entre d'altres, imatges o referències que incitin a trastorns alimenticis).

(vi) No incloure imatges ni fer referències que de qualsevol altra manera puguin ser considerades contràries a la bona fe, els bons costums, la moral o l'ordre públic.

(vii) No tenir finalitats publicitàries de productes i/o serveis propis o de tercers.

(viii) En general, no vulnerar la legislació vigent ni incitar a vulnerar-la.

Llicència o autorització sobre els continguts a favor de RTVA:

Al penjar els continguts, els usuaris estan concedint a RTVA una llicència o autorització gratuïta i no exclusiva per reproduir, distribuir, comunicar públicament, posar a disposició del públic i transformar els continguts de què es tracti, mitjançant la utilització de qualsevol procediment de reproducció tècnica o sistema d'explotació. Dita autorització també faculta a RTVA a fer ús dels continguts de què es tracti incorporant-los en els materials promocionals i/o en els capítols del programa infantil “El Club Piolet” per la seva explotació en tots els formats en què s'exploti el programa.

5. Mecanismes per la notificació de suposades vulneracions de drets i posicions jurídiques d'usuaris o d'altres persones

Qualsevol usuari d'aquest lloc web o qualsevol altra persona que consideri que qualsevol dels continguts d'aquest lloc web està vulnerant els seus drets i/o posicions jurídiques, pot notificar la suposada vulneració a RTVA, mitjançant l'enviament d'un correu electrònic a la següent adreça de correu electrònic: programes@rtva.ad

Per a una correcta valoració per part de RTVA, la persona que li enviï una notificació haurà de facilitar la següent informació:

1. Nom complet, adreça postal, telèfon i adreça de correu electrònic de contacte.

2. Explicació detallada de la suposada vulneració de drets i/o posicions jurídiques.

Tanmateix, la persona que enviï una notificació a RTVA haurà de manifestar els següents extrems:

1. Que la informació inclosa en la notificació és exacta i verdadera.

2. Que és la persona legitimada per a presentar la reclamació.

3. Que en el cas que RTVA retiri el contingut i després es demostri que la reclamació presentada era falsa o inexacta i/o que la persona que va presentar la reclamació no era la legitimada, RTVA no serà responsables dels danys i perjudicis ni d'altres conseqüències que es puguin derivar de la retirada.

RTVA analitzarà les notificacions que rebi, les valorarà i prendrà una decisió sobre la retirada o no dels continguts de què es tracti. Quan RTVA consideri que la informació facilitada en una notificació no és suficientment completa i/o clara, entre d'altres, per efectuar una valoració, ho comunicarà per escrit a la persona que li hagi enviat la notificació, instant-la a aportar més informació i/o a fer ús dels mitjans legals al seu abast –com ara, interposar una denuncia davant els òrgans policials o jurisdiccionals adients– a efectes d'esclarir si hi ha hagut o no una vulneració dels seus drets i/o posicions jurídiques.

6. Dret d'exclusió

RTVA es reserva la facultat de denegar o suspendre, sense previ avís i de manera discrecional, en qualsevol moment i amb caràcter definitiu o temporal, l'accés a aquest lloc web a aquells usuaris que incompleixin els seus termes i condicions d'ús.

7. Responsabilitats

Conductes dels usuaris d'aquest lloc web:

RTVA no és responsable dels danys i perjudicis ni d'altres conseqüències que es derivin de l'incompliment per part dels usuaris dels termes i condicions d'ús d'aquest lloc web. Quan els usuaris d'aquest lloc web siguin menors d'edat, els seus pares, tutors o representants legals són els responsables dels seus incompliments.

Altres:

RTVA no és responsable dels danys i perjudicis ni d'altres conseqüències que es derivin de la indisponibilitat d'aquest lloc web o dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control, actualitzacions o manteniment, o per errades degudes al servidor o a tercers intermediaris o proveïdors.

RTVA no és responsable dels danys i perjudicis causats als usuaris d'aquest lloc web per programes informàtics, virus o altres elements que escapin del seu control.

RTVA no exerceix cap control sobre els serveis, els continguts i/o altres elements als quals els usuaris d'aquest lloc web puguin accedir a través dels dispositius tècnics d'enllaços, directoris o altres mitjans inclosos en aquest lloc web, hagin estat aquests incorporats per RTVA o per usuaris d'aquest lloc web. Per tant, RTVA no és responsable de la disponibilitat tècnica, qualitat o exactitud, entre d'altres, dels serveis, continguts i/o altres elements als quals s'hagi accedit, ni dels danys i perjudicis ni d'altres conseqüències que es produeixin com a conseqüència del seu ús.

8. Autorització d'enllaços

Qualsevol enllaç de tercers a aquest lloc web ha de ser a la pàgina principal, i queden expressament prohibits els enllaços profunds, el “framing” i qualsevol altre aprofitament dels continguts d'aquest lloc web per part de tercers no autoritzats expressament per RTVA.

Tanmateix, RTVA prohibeix la creació d'enllaços des de llocs web amb continguts que facin referència a materials xenòfobs, racistes, pornogràfics, de contingut sexual, violents, o de qualsevol altra manera perjudicials per als menors d'edat o contraris a la llei, la bona fe, els bons costums, la moral o l'ordre públic.

9. Legislació aplicable i jurisdicció

Els termes i condicions d'ús d'aquest lloc web es regeixen per la legislació andorrana. En el cas de reclamacions dels usuaris d'aquest lloc web envers RTVA, els usuaris es sotmeten a la jurisdicció andorrana, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que, conforme a Dret, els pogués correspondre.

En cas de reclamacions per part de RTVA als usuaris d'aquest lloc web, els usuaris accepten que RTVA pugui iniciar les accions legals oportunes en aquell fur que consideri més adient.Avís Legal Baixa't el document PDF